farimah http://farimah.mihanblog.com 2020-07-01T05:12:41+01:00 text/html 2017-02-05T04:15:37+01:00 farimah.mihanblog.com bita mohammadi باز هم پیكان و بانك سرمایه و باز هم حاشیه/آقای اكبری لطفا بزرگی كن http://farimah.mihanblog.com/post/4 <DIV id=explanation> <H1>باز هم پیكان و بانك سرمایه و باز هم حاشیه/آقای اكبری لطفا بزرگی كن<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://farimah.mihanblog.com/" rel=bookmark>باز هم پیكان و بانك سرمایه و باز هم حاشیه/آقای اكبری لطفا بزرگی كن</A> <DIV> <DIV id=post-data readability="31.5"> <P><IMG class="attachment-main-thumb size-main-thumb wp-post-image" alt="باز هم پیكان و بانك سرمایه و باز هم حاشیه/آقای اكبری لطفا بزرگی كن" src="http://manchester-news.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-155x105.jpg" width=155 height=105 sizes="(max-width: 155px) 100vw, 155px" srcset="http://manchester-news.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-155x105.jpg 155w, http://www.volleyballonline.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-300x201.jpg 300w, http://www.volleyballonline.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-768x513.jpg 768w, http://www.volleyballonline.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-1024x685.jpg 1024w, http://www.volleyballonline.ir/wp-content/uploads/2017/02/fedddddd-351-83x57.jpg 83w"></P> <DIV id=post-excerpt readability="33"> <P>آخرین مسابقه لیگ برتر والیبال، نکته‌ها و حاشیه‌های بسیاری را به دنبال داشت. </P></DIV></DIV> <DIV id=post-entry readability="52"> <P>به گزارش اختصاصی پایگاه خبری والیبال آنلاین ، بازی دو تیم پیكان و بانك سرمایه كه طول بازی برخلاف دور رفت بسیار كم حاشیه دنبال شد در پایان بازی با حواشی همراه بود.</P> <P><BR>در پایان بازی گویا صحبت هایی بین موسوی و غلامی و پیمان اكبری سرمربی پیكان رد و بدل شد.</P> <P><BR>در ادامه نیز عادل غلامی در مصاحبه خودعنوان كرد:در صحنه ای كه خطای پا روی خط از من گرفته شد،در دیدار ایران و لهستان هم مربی حریف درخواست ویدئو چك كرد ولی درخواستش رد شد اما متاسفانه در لیگ ما خیلی چیزها را بلد نیستند و اصرار بر انجام آن دارند.</P> <P><BR>پس از این حرفها اما پیمان اكبری با توپ پر به نشست مطبوعاتی آمد و صحبت هایی را كرد كه اصلا زیبنده وی نبود،او كه بسیار مربی حرفه ای و بی حاشیه ای است نباید اینگونه صحبت هایی را بر زبان بیاورد.</P> <P><BR>چه خوب بود پیمان اكبری اگر حتی ناراحتی هم داشت اینگونه تند و آن هم در نشست مطبوعاتی زنده مطرح نمیكرد،شاید اگر پیمان اكبری مجددا صحبت خود را گوش كند از حرف هایی كه بر زبان آورد پشیمان شود،چرا كه این صحبت ها در رابطه با ملی پوشانی كه برای والیبال این كشور زحمات زیادی كشیده اند چندان خوشایند نیست.</P></DIV></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2017-02-04T10:14:42+01:00 farimah.mihanblog.com bita mohammadi تعبیر خواب سبیل و سبیل زن http://farimah.mihanblog.com/post/3 <DIV id=explanation> <H1>تعبیر خواب سبیل و سبیل زن<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://farimah.mihanblog.com/" rel=bookmark>تعبیر خواب سبیل و سبیل زن</A> <DIV> <P>با تعبیر خواب سبیل، تعبیر خواب سبیل زن، تعبیر خواب تراشیدن سبیل،تعبیر خواب سبیل دراز،تعبیر خواب سبیل سفید و تعبیر خواب روییدن سبیل آشنا شوید</P> <DIV readability="61"> <P><SPAN>معبرین غربی:&nbsp;</SPAN>دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید.</P> <P><SPAN>ابن سیرین:&nbsp;</SPAN>سبیل در خواب، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی سبیل او را با قیچی بچیند، به تأویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر بیند سبیل او وقت تمیز کردن تراشیده شد، دلیل نقصان هیبت مرد است.</P> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</SPAN> سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می‌شویم.</P> <P><SPAN>لوک اویتنهاو می‌گوید:&nbsp;</SPAN>سبیل: عشقی که در حال از بین رفتن است</P> <H2>تعبیر خواب سبیل دراز</H2> <P><SPAN>ابراهیم کرمانی گوید:</SPAN> اگر بیند سبیل او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند کسی سبیل او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند سبیلش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد. اگر بیند او را سبیل بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.</P> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:&nbsp;</SPAN>داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.</P> <H2>تعبیر خواب تراشیدن سبیل</H2> <P><SPAN>معبرین غربی:&nbsp;</SPAN>تعبیر خواب تراشیدن سبیل به معنای نیاز شما به کسی است که خود واقعی شما را نشان دهد. این خواب به دلیل پنهان کردن مسائلی از دیگران در رویای شما پدیدار می‌گردد</P> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</SPAN></P> <DIV> <UL> <LI>اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید. <LI>اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می‌شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می‌دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می‌آرایید مثلاً با قیچی یا موچین زوائد آن را می‌زنید خوب است و خبر می‌دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می‌دهید. </LI></UL></DIV> <P><SPAN>آنلی بیتون:&nbsp;</SPAN>اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می‌کند، نشانه آن است که سعی می‌کند از دوستان شرور و لذت‌های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.</P> <H2>تعبیر خواب سبیل زن</H2> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</SPAN> برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می‌گیرد و شان زنانه‌اش تخفیف می‌یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.</P> <H2>تعبیر خواب روییدن سبیل</H2> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</SPAN> اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می‌شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می‌دهید می ستانید. مجموعاً احترام شما زیاد می‌شود و شخصیت می‌یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می‌یابید و شما را تحسین می‌کنند.</P> <P><SPAN>آنلی بیتون می‌گوید:</SPAN></P> <DIV> <UL> <LI>اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته‌اید، نشانه آن است که خودستایی و غرور شما باعث می‌شود از خوشی‌های زندگی لذت چندانی نبرید. <LI>اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد. زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت. </LI></UL></DIV> <H2>تعبیر خواب سبیل سفید</H2> <P><SPAN>منوچهر مطیعی تهرانی گوید:</SPAN> سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست.&nbsp;</P> <P><SPAN>لوک اویتنهاو می‌گوید:&nbsp;</SPAN>سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه</P> <P><SPAN>منابع:</SPAN></P> <P><SPAN>مجله اینترنتی ستاره</SPAN></P> <P><SPAN>www.auntyflo.com</SPAN></P></DIV> <P>مطلب تعبیر خواب سبیل و سبیل زن در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2017-02-03T09:53:42+01:00 farimah.mihanblog.com bita mohammadi دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص http://farimah.mihanblog.com/post/2 <DIV id=explanation> <H1>دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://farimah.mihanblog.com/" rel=bookmark>دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص</A> <DIV> <P><STRONG>دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص</STRONG></P> <P>هم اکنون آهنگ شنیدنی مهدی حاتمی با نام خاصه خاص با دو کیفیت عالی و لینک مستقیم و متن آهنگ</P> <P>ترانه : سهیل حسینی | آهنگسازی : مهدی حاتمی |&nbsp;تنظیم : حمیدرضا زارعی |&nbsp;میکس و مستر : محمد فلاحی</P> <P>Download New Song&nbsp;Mehdi Hatami –&nbsp;Khaase Khaas Whit Text</P> <P><IMG class="alignnone size-full wp-image-4265" title="دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص" alt="Khaase Khaas دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص" src="http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/Khaase-Khaas.jpg" width=450 height=450 sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/Khaase-Khaas.jpg 450w, http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/Khaase-Khaas-150x150.jpg 150w, http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/Khaase-Khaas-300x300.jpg 300w"></P> <P>تو نابه نابه ناب من تو خاصه خاصه خاصمی<BR>که مسته مست تو منم تو اوج التماسمی<BR>ببین تمام من تویی ببین تمام تو منم<BR>مرا جدا کن از همه من از تو دل نمیکنم<BR>من از تو دل نمیکنم<BR>تو جانه جانمی عشقمو یارمی<BR>همیشه کنارمی عشقم<BR>جان جانانمی عشقمو یارمی<BR>همیشه کنارمی عشقم<BR>تورو میخوامت شدم بی تابت<BR>با تو آرومم تویی خانومم<BR>تورو میخوامت شدم بی تابت<BR>با تو آرومم تویی خانومم<BR>تو عشقه عشقه عشق من</P> <H3>هم چنین : آهنگ زیر بارونا برقص مسعود صادقلو</H3> <P>تو جانه جانه جانمی<BR>تمام هستی منی<BR>تو ماه آسمانمی<BR>جدا جدا نمیشود<BR>مرا کنار خود ببین<BR>قدم قدم قدم بیا<BR>بیا کنار من بشین<BR>بیا کنار من بشین<BR>تو جانه جانمی عشقمو یارمی<BR>همیشه کنارمی عشقم<BR>جان جانانمی عشقمو یارمی<BR>همیشه کنارمی عشقم<BR>تورو میخوامت شدم بی تابت<BR>با تو آرومم تویی خانومم<BR>تورو میخوامت شدم بی تابت<BR>با تو آرومم تویی خانومم</P> <P>مهدی حاتمی خاصه خاص</P> <P>منبع : دانلود آهنگ جدید مهدی حاتمی خاصه خاص</P></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM> text/html 2017-02-01T08:51:04+01:00 farimah.mihanblog.com bita mohammadi دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی http://farimah.mihanblog.com/post/1 <DIV id=explanation> <H1>دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی<SPAN class=small> </SPAN></H1> <P><ACRONYM title="Really Simple Syndication"></P> <P></P></DIV> <DIV id=content> <UL> <DIV class=article> <LI><A href="http://farimah.mihanblog.com/" rel=bookmark>دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی</A> <DIV> <P><STRONG>دانلود آهنگ جدید سینا شعبانخانی من بی تو</STRONG></P> <P>تک آهنگ شنیدنی و بسیار زیبای من بی تو از خواننده خوب و با استعداد&nbsp;سینا شعبانخانی همراه با تکست آهنگ</P> <P>ترانه و آهنگ : سینا شعبانخانی |&nbsp;تنظیم : حامد برادران</P> <P>Download New Song By Sina Shabankhani – Man Bi To Whit Text On Saba-Music</P> <P><IMG class="alignnone size-full wp-image-4229" title="دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی" alt="man bi to دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی" src="http://www.lab-message.ir/wp-content/plugins/advanced-lazy-load/shade.gif" width=450 height=450 imageholder="http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/man-bi-to.jpg" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" srcset="http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/man-bi-to.jpg 450w, http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/man-bi-to-150x150.jpg 150w, http://saba-music.com/wp-content/uploads/2017/02/man-bi-to-300x300.jpg 300w"></P> <P>من بی تو دنیام جهنمه<BR>من بی تو حرفام پر از غمه<BR>من بی تو دردام قدر دریاست<BR>من بی تو اشکام میریزه<BR>خاطرت واسم عزیزه<BR>من بی تو دردام قدر دریاست<BR>من بی طاغت ندارم بیا<BR>من بی تو یک بی قرارم بیا<BR>من بی تو آرامشی و قراری توی دلم ندارم بیا<BR>من بی تو طاغت ندارم بیا<BR>من بی تو یک بی قرارم بیا<BR>من تو طاغت ندارم چشم انتظارم یه بی قرارم بیا<BR>عاشق تر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین<BR>دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشق ترین<BR>عاشق تر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین<BR>دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشق ترین<BR>من بی تو دنیام دنیام جهنمه<BR>من بی تو حرفام پر از غمه<BR>من بی تو دردام قدر دریاست<BR>من بی تو اشکام میریزه<BR>خاطرت واسم عزیزه<BR>من بی تو دردام قدر دریاست<BR>من بی طاغت ندارم بیا<BR>من بی تو یک بی قرارم بیا<BR>من بی تو آرامشی و قراری توی دلم ندارم بیا<BR>من بی تو طاغت ندارم بیا<BR>من بی تو یک بی قرارم بیا<BR>من تو طاغت ندارم چشم انتظارم یه بی قرارم بیا<BR>عاشق تر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین<BR>دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشق ترین<BR>عاشق تر از من رو زمین پیدا نمیشه نازنین<BR>دیوونگی کن تا که من دیوونه شم عاشق ترین</P> <H3>من بی تو سینا شعبانخانی</H3> <P>منبع : دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی</P> <H5>دانلود آهنگ من بی تو سینا شعبانخانی</H5></DIV></LI></DIV></UL></DIV></ACRONYM>