تعبیر خواب سبیل و سبیل زن

شنبه 16 بهمن 1395 06:14 ب.ظ

 

تعبیر خواب سبیل و سبیل زن

 • تعبیر خواب سبیل و سبیل زن

  با تعبیر خواب سبیل، تعبیر خواب سبیل زن، تعبیر خواب تراشیدن سبیل،تعبیر خواب سبیل دراز،تعبیر خواب سبیل سفید و تعبیر خواب روییدن سبیل آشنا شوید

  معبرین غربی: دیدن سیبیل در خواب به این معناست که افراد اطراف شما به کمک نیاز دارند. اگر در خواب دیدید که سیبیل داشتید (چه در بیداری سیبل داشتید چه نداشتید) نشانه این است که چیزی را از خودتان مخفی می‌کنید این ممکن است رازی باشد که از عزیزی مخفی کرده و یا ترسی که بایستی آن را بازگو کنید.

  ابن سیرین: سبیل در خواب، دلیل بر هیبت مرد کند. اگر بیند کسی سبیل او را با قیچی بچیند، به تأویل نیکو بود واو را مضرت نرسد. اگر بیند سبیل او وقت تمیز کردن تراشیده شد، دلیل نقصان هیبت مرد است.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سبیل نشانه قدرت طلبی و هیبت مردانه است. در خواب نیز همین تجلی را دارد. اگر در خواب ببینیم که ریش داریم ولی سبیل نداریم نشانه آن است که آبرو داریم اما قدرت حفظ این آبرومندی را فاقد می‌شویم.

  لوک اویتنهاو می‌گوید: سبیل: عشقی که در حال از بین رفتن است

  تعبیر خواب سبیل دراز

  ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند سبیل او دراز شده، دلیل که او قوتی بود. اگر بیند کسی سبیل او را بر کند، دلیل که با کسی خصومت کند. اگر بیند سبیلش سفید شده بود، دلیل که از کار ناکردنی بازایستد. اگر بیند او را سبیل بود، اگر دراز بود، دلیل بر غم و اندوه است و اگر اندک بود، دلیل بر عز و جاه و مراد کند.

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: داشتن سبیل غیر متعارف و زشت نیز خوب نیست.

  تعبیر خواب تراشیدن سبیل

  معبرین غربی: تعبیر خواب تراشیدن سبیل به معنای نیاز شما به کسی است که خود واقعی شما را نشان دهد. این خواب به دلیل پنهان کردن مسائلی از دیگران در رویای شما پدیدار می‌گردد

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

  • اگر ببینید که سبیل خود را می‌تراشید حادثه ای پیش می‌آید که به آبروی شما لطمه می زند. این در صورتی است که در بیداری سبیل داشته باشید ولی اگر سبیل نداشته باشید و در رویای خود ببینید که آن را می‌تراشید کاری خلاف اخلاق انجام می‌دهید.
  • اگر دیدید سبیل شما را با زور و جبر کندند به شما ستمی بزرگ می‌شود که در نتیجه اهمیت و ارزش خود را از دست می‌دهید. اگر در خواب ببینید که سبیل خویش را می‌آرایید مثلاً با قیچی یا موچین زوائد آن را می‌زنید خوب است و خبر می‌دهد که کاری در جهت حفظ آبرو و موقعیت اجتماعی خویش انجام می‌دهید.

  آنلی بیتون: اگر مردی خواب ببیند سبیل خود را کوتاه می‌کند، نشانه آن است که سعی می‌کند از دوستان شرور و لذت‌های نادرست روی برگرداند، و به مقامی درخور احترام دست یابد.

  تعبیر خواب سبیل زن

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: برای زن دیدن سبیل در خواب نیکو نیست. همان طور که قبلاً هم نوشتم اگر مردی در خواب ببیند گوشواره آویخته نشان بی آبرویی است، چنانچه زنی در خواب ببیند که سبیل درآورده به اندازه پر پشتی و کم پشتی و درازی و کوتاهی سبیل آبروی او در مخاطره قرار می‌گیرد و شان زنانه‌اش تخفیف می‌یابد اما برای مردان دیدن سبیل نیکو است.

  تعبیر خواب روییدن سبیل

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در بیداری سبیل ندارید و در رویای خود ببینید که سبیل کلفتی پشت لبهای شما روئیده دو حالت دارد. یا کاری بیشتر از لیاقت و توانایی به شما پیشنهاد می‌شود یا شما را بیش از آنچه خودتان به خود ارزش و شان می‌دهید می ستانید. مجموعاً احترام شما زیاد می‌شود و شخصیت می‌یابید ولی اگر سبیل متناسب و به اندازه باشد احترام می‌یابید و شما را تحسین می‌کنند.

  آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید که سبیل گذاشته‌اید، نشانه آن است که خودستایی و غرور شما باعث می‌شود از خوشی‌های زندگی لذت چندانی نبرید.
  • اگر زنی در خواب از سبیل شوهر خود تعریف کند، علامت آن است که باید بیشتر مراقب رفتار خود باشد. زیرا در معرض رسوایی قرار خواهد گرفت.

  تعبیر خواب سبیل سفید

  منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سفیدی سبیل خوب است اما اگر ریش شما سیاه باشد و سبیل شما در خواب سفید شود خوب نیست. 

  لوک اویتنهاو می‌گوید: سبیل جو گندمی: شادمانی بی پایه

  منابع:

  مجله اینترنتی ستاره

  www.auntyflo.com

  مطلب تعبیر خواب سبیل و سبیل زن در سایت بزرگ کار و کارگر | سرگرمی


برچسب ها: تعبیر ، خواب ، سبیل ، و ، زن ،
 

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات